Penggerak MusliminAllah berfirman di dalam Al Quran:

"..Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia.."
(Surah [22] AL HAJJ : Ayat 78)

"Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (iaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah."
(Surah [33] AL AHZAB : Ayat 21)


Dari Abdullah bin Mas’ud r.a : Rasulullah saw bersabda, “Barangsiapa berdusta atas namaku dengan sengaja, hendaklah dia mengambil tempatnya di neraka.”

(MUTAWATIR)[[ Senarai Kitab Hadis ]]

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

[[ Carian Hadis ]]

Friday, January 21, 2011

Riwayat Ahmad (Dajjal)

Riwayat Ahmad

01. Dari 'Amru Bin Huraits r.a bahwa Abu Bakar r.a sembuh dari sakitnya, kemudian dia pergi menemui orang-orang dan meminta maaf kerana sesuatu dan berkata;

"Kami tidak menginginkan kecuali kebaikan", lalu berkata; "Rasulullah saw telah bersabda kepada kami, bahwa Dajjal akan muncul dari bumi bahagian timur, yang disebut Khurasan, banyak manusia yang mengikutinya, wajah mereka bagaikan alat yang ditempa (perisai)." [00033]

02. Dari Jabir bin Samurah r.a dan dari Nafi' bin Utbah bin Abu Waqqash berkata : Rasulullah saw bersabda, "Kalian akan memerangi Jazirah Arab kemudian Allah menaklukkannya untuk kalian. Kemudian kalian akan memerangi Persia dan Allah menaklukkannya untuk kalian. Kemudian kalian akan memerangi Romawi dan Allah menaklukkannya untuk kalian. Kemudian kalian akan memerangi Dajjal dan Allah menaklukkannya untuk kalian." Nafi' berkata; Jabir berkata; "Dajjal tidak akan keluar sampai Romawi ditaklukkan." [1458]

03. Dari Abu Ubaidah bin Al Jarrah r.a : Dari Nabi saw, bahawa Beliau menyebutkan tentang Dajjal, lalu beliau memperincikan dengan cirri-cirinya yang aku tidak dapat mengingatnya." Para sahabat bertanya; "Wahai Rasulullah bagaimana hati kami ketika itu, apakah seperti hari ini?" beliau menjawab; "Atau (boleh jadi) lebih baik." [1600]

04. Dari Ibnu Umar r.a ia berkata : "Rasulullah saw bersabda, "Dajjal akan turun pada dataran yang subur ini dengan melewati satu lembah, dan golongan yang paling banyak keluar untuk menuju kepadanya ialah dari kalangan kaum wanita, sehingga seorang laki-laki akan kembali menemui isterinya, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan kepada bibinya untuk mengikat mereka dengan tali kerana khuatir mereka akan keluar menuju kepadanya (Dajjal).

Kemudian Allah Ta'ala akan menjadikan kaum muslimin berkuasa atasnya sehingga mereka pun akhirnya dapat membunuhnya dan menghabisi kelompoknya, sampai-sampai ada seorang Yahudi yang bersembunyi di balik pohon atau batu besar, lalu batu besar itu atau pohon itu berkata kepada orang muslim, 'Ini ada seorang Yahudi di bawahku, bunuhlah ia!." [5099]

05. Abdullah bin Umar berkata : Kami diceritai tentang Haji Wada' namun kami tidak mengetahui hal itu adalah wada' (haji perpisahan) Rasulullah saw. Pada saat Haji Wada' Rasulullah saw berkhutbah, beliau menyebut-nyebut Masih Ad Dajjal kemudian beliau terus menyebutnya berulang kali hingga beliau bersabda:

"Tidaklah Allah mengutus seorang Nabi kecuali dia mengingatkan umatnya (dari bahaya Dajjal), Nuh telah mengingatkan umatnya dan juga para Nabi yang datang setelahnya. Ketahuilah bahwa Dajjal tidaklah tersembunyi, dan jangan sekali-kali tersembunyi dari kalian. Dan Rabb kalian tidaklah buta sebelah.

Ketahuilah bahwa Dajjal tidak tersembunyi dari kalian, dan jangan sekali-kali tersembunyi dari kalian, dan Rabb kalian tidaklah buta sebelah.” [5909]

06. ... Abdullah bin 'Amr r.a berkata: Rasulullah saw bersabda, "Dajjal akan muncul di tengah-tengah umatku lalu ia akan tinggal bersama mereka selama empat puluh. "Aku tidak tahu apakah itu empat puluh hari, empat puluh tahun, empat puluh malam, atau empat puluh bulan. "Lalu Allah 'azza wajalla membangkitkan Isa bin Maryam a.s dan wajahnya seperti Urwah bin Mas'ud Ats Tsaqafi.

Ia akan muncul dan membinasakan Dajjal. Setelah itu manusia hidup dalam keadaan damai dan (hampir) tidak ada pertikaian antara dua anak manusia, kemudian Allah Ta'ala menghembuskan angin dingin yang datang dari arah negeri Syam. Tidak ada seorangpun yang di dalam hatinya terdapat sebiji sawi keimanan kecuali Dia pasti akan mengambil nyawanya (mewafatkannya) hingga jika ada diantara mereka yang bersembunyi di perut gunung nescaya angin itu akan mendatanginya."

Ia (Abdullah) berkata: Aku mendengarnya dari Rasulullah saw, "Kemudian tinggallah manusia-manusia yang jahat, yang selalu bersegera dalam melakukan kejahatan. Mereka tidak mengenal kebajikan dan tidak mengingkari kemungkaran. " Beliau berkata (melanjutkan sabdanya): "Kemudian syaitan menampakkan dirinya dan menyeru, 'Mahukah kalian menerima ajakanku? ' Kemudian ia menyuruh mereka, hingga mereka pun menyembah berhala-berhala padahal mereka telah diberikan rezeki yang banyak dan kehidupan yang nyaman.

Kemudian ditiuplah sangkakala, dan tidak ada seorang pun yang mendengarnya kecuali pasti ia akan memiringkan kepalanya. Dan manusia yang paling pertama mendengarnya ialah seorang lelaki yang sedang memperbaiki kolamnya, kemudian ia terkejut hingga menemui ajalnya.

Lalu tidak tersisa seorang pun kecuali ia pasti binasa. Kemudian Allah menurunkan hujan rintik-rintik lalu dengan jasad manusia tumbuh kembali dan bermunculan dari dalam kubur.

Kemudian ditiuplah sangkakala untuk kedua kalinya dan tiba-tiba manusia berdiri (untuk menunggu keputusan)." Beliau berkata: "Kemudian dikatakan, 'Wahai manusia, mendekatlah kalian kepada Rabb kalian! ' (Dan tahanlah mereka (di tempat perhentian) kerana sesungguhnya mereka akan ditanya).

'Beliau berkata: "Kemudian dikatakan, 'Keluarkanlah penghuni neraka! '". Beliau berkata: "Lalu ditanyakan, 'Berapa? ' Dia menjawab, 'Setiap seribu orang keluarkanlah sembilan ratus sembilan puluh sembilan dari mereka. 'Maka pada hari itu anak-anak dibangkitkan dalam keadaan telah beruban dan pada hari itu pula betis disingkapkan."
Muhammad bin Ja'far berkata: Syu'bah meceritakan hadits ini kepadaku berkali-kali, dan akupun memaparkannya kepadanya. [6268]

07. Dari Jabir bin Abdullah r.a, sesungguhnya dia berkata : Rasulullah saw bersabda: "Dajjal akan keluar saat terjadinya krisis dalam memeluk agama dan banyak yang meninggalkan ilmu. Dia mengelilingi bumi selama empat puluh malam, sehari lamanya ada yang seperti satu tahun. Sehari di dalamnya, ada yang lamanya seperti satu bulan. Satu hari di dalamnya lamanya seperti satu minggu, lalu semua harinya sebagaimana hari kalian ini.

Dia mempunyai keldai dan dinaikinya, jarak antara kedua telinganya empat puluh dhiro' (hasta). Dia berkata kepada manusia, saya adalah tuhan kalian. Dia buta salah satu matanya. Dan tuhan kalian tidaklah buta sebelah. Tertulis antara kedua matanya KAFIR, KAF -FA’- RO’ yang dapat dieja setiap orang mukmin baik yang boleh menulis mahu pun yang tidak.

Dia mendatangi semua sumber-sumber air dan menghabiskannya, dan juga memasuki semua kota kecuali Madinah dan Makkah, kerana Allah telah mengharamkan keduanya. Para malaikat berdiri di pintu-pintunya. (Dajjal) membawa segunung roti dan manusia (semuanya) dalam kesusahan kecuali yang mengikutinya.

Dia mempunyai dua sungai, saya (Rasulullah saw) lebih tahu keduanya daripada dia sendiri. Sungai yang dikatakan syurga dan sungai yang dikatakannya neraka. Siapa yang dimasukkan ke dalam syurganya maka itu sebenarnya adalah neraka, dan yang dimasukkan ke dalam neraka itu sebenarnya adalah syurga ".

(Rasulullah saw) bersabda: “Allah mengutus bersamanya para syaitan, yang akan mengajak berbicara kepada orang-orang, dia membawa fitnah yang sangat dahsyat. Dia seolah-olah boleh memerintahkan langit sehingga menurunkan hujan menurut penglihatan manusia, membunuh orang lalu menghidupkannya kembali menurut pandangan mereka, tidak ada yang mengalahkannya dari kalangan manusia.
Dia berkata; Wahai manusia, bukankah tidak dapat melakukan hal ini kecuali Rabb Azza wa Jalla".

(Rasulullah saw) bersabda: "Lalu orang-orang muslim lari ke gunung Dukhan di Syam, lalu dia mendatangi mereka dan mengepungnya dengan kepungan yang sangat ketat dan sangat susah payah, lalu turunlah 'Isa bin Maryam, Beliau memanggil di waktu menjelang subuh.

Lalu Beliau berkata, 'Wahai manusia, apa yang membuat kalian keluar menghindari pendusta yang sangat keji itu?’

Lalu mereka menjawab, 'Ini adalah seorang yang keji.' Lalu mereka meninggalkannya dan mengikuti 'Isa bin Maryam alaihissalam, lalu dilaksanakan solat, lalu dikatakan kepadanya, 'Majulah wahai Ruh Allah', lalu Isa mengatakan, 'Agar imam kalian maju dan memimpin solat kalian'. Setelah mereka selesai solat subuh mereka keluar menuju 'Isa".

(Rasulullah saw) berkata; tatkala Dajjal melihat (Nabi Isa a.s), dia mencair sebagaimana garam yang mencair dalam air, lalu ('Isa bin Maryam Alahissalam) berjalan menuju dia dan membunuhnya, sampai pohon dan batu saja memanggil 'Wahai ruh Allah ini orang Yahudi', maka dia tidak meninggalkan seorangpun yang mengikuti (Dajjal) kecuali beliau membunuhnya. [14126]

08. Dari Sha'bi bin Jatstsamah bin Qais bin 'Abdullah Ya'mar r.a : Sesungguhnya saya telah mendengar Rasulullah saw bersabda, "Dajjal tidak akan keluar sampai manusia lupa menyebutnya dan sampai para pemimpin lupa menyebutkannya di atas mimbar." [16073]

09. Dari Mutharrif bin 'Abdullah bin Asy Syakhir dia berkata; Imran bin Hushain bin 'Ubaid bin Khalaf r.a berkata kepadaku : Sungguh aku akan menceritakan kepadamu satu hadis hari ini, agar Allah Azza Wa Jalla memberikan manfaat padamu di hari-hari yang akan datang, ingatlah bahawa sebaik-baik hamba Allah Tabaraka wa Ta'ala pada hari kiamat adalah umat Muhammad, dan ingatlah bahawa akan selalu ada sekelompok manusia dari pemeluk agama Islam yang selalu berperang membela kebenaran dan selalu memenangkannya dari musuh-musuh mereka hingga mereka berhasil membunuh Dajjal. [19049]

10. Dari 'Imran bin Hushain r.a ia berkata : Rasulullah saw bersabda: "Barangsiapa mendengar berita tentang Dajjal, maka menjauhlah darinya!." (beliau mengulanginya hingga tiga kali), kerana orang yang mendatanginya, nescaya ia akan mengikutinya kerana menyangkanya sebagai orang yang benar dengan syubhat (kesamaran) yang Dajjal bawa." [19118]

11. Dari Ubay bin Ka'ab bin Qais r.a : Rasulullah saw bersabda, "Salah satu dari kedua matanya (Dajjal) seperti kaca berwarna hijau, dan berlindunglah kalian kepada Allah Tabaaraka Wa Ta'ala dari siksa kubur." [20220]

12. Dari Hudzaifah bin Al Yaman r.a : Nabi saw bersabda, "Dalam umatku ada para pendusta dan Dajjal. Dajjal sebanyak dua puluh tujuh, diantara mereka ada empat orang wanita, aku adalah penutup para nabi, tidak ada Nabi setelahku." [22269]

13. Dari Hafshah binti 'Umar bin Al Khaththab r.anha : Nabi saw bersabda, "Sesungguhnya pertama kali Dajjal keluar kepada manusia, ia dalam keadaan marah." [25222]

14. Dari Abu Darda' r.a : Nabi saw bersabda, "Barangsiapa membaca sepuluh ayat terakhir dari surat Al-Kahfi, maka ia terlindung dari fitnah Dajjal." Hajjaj (Syu'bah bin Al Hajjaj bin Al Warad) menyebutkan, "Barangsiapa membaca sepuluh terakhir dari surat Al Kahfi." [26244]

15. Dari Fatimah binti Qais r.anha : Suatu hari Rasulullah saw datang dengan tergesa-gesa seraya naik mimbar, maka diserukanlah, “Hendaklah solat berjamaah”, orang-orang pun berkumpul, kemudian beliau bersabda:

"Wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku tidak menyeru kalian untuk menakut-nakuti dan mengejutkan kalian, akan tetapi Tamim Ad-Dari telah menceritakan kepadaku bahawa sekelompok manusia dari penduduk Palestin telah mengharungi lautan, lalu mereka diterpa angin (ribut) sampai terdampar di sebuah pulau dari beberapa pulau di lautan.

Tiba-tiba mereka bertemu dengan makhluk yang berambut panjang (berbulu lebat) sehingga tidak diketahui apakah dia laki-laki atau perempuan kerana rambutnya sangat lebat.

Mereka bertanya, 'Siapa kamu? Makhluk itu menjawab, 'Aku adalah Jassasah'.
Mereka bertanya, 'Mahukah kamu bercerita kepada kami? ' Makhluk itu menjawab, 'Aku bukanlah orang yang bercerita dan bukan pula yang meminta cerita kepada kalian, akan tetapi pergilah ke tempat peribadatan (biara) ini, di sana ada seorang laki-laki yang memerlukan cerita-cerita dari kalian dan dia akan bercerita untuk kalian.'

Kemudian mereka memasuki biara, tiba-tiba mereka bertemu dengan seorang laki-laki yang buta sebelah matanya dan terbelenggu rantai.

Dia bertanya, 'Siapa kalian?’ Mereka menjawab, 'Kami adalah orang-orang Arab.’

Dia bertanya lagi, 'Apakah sudah ada seorang Nabi yang diutus untuk kalian?'
Mereka menjawab, 'Ya.'

Dia berkata, 'Apakah orang-orang arab mengikutinya? ' Mereka menjawab, 'Ya.' Dia lalu berkata, 'Itu lebih baik bagi mereka.'

Lantas dia bertanya, 'Apa yang diperbuat oleh (orang-orang) Persia? Apakah dia (Nabi saw) dapat menguasainya (atau mengalahkannya)? Mereka menjawab, 'Tidak.' Dia lalu berkata, 'Sesungguhnya mereka akan dapat menguasainya.'

Kemudian dia bertanya lagi, 'Apa yang terjadi dengan mata air Zughar?’ Mereka menjawab, 'Dia mengeluarkan air dengan banyak.'

Kemudian dia bertanya lagi, 'Apa yang terjadi dengan pohon kurma yang ada di Baisan, apakah ia memberikan kecukupan makan? ' Mereka menjawab, 'Ya, untuk penduduknya.'

Kemudian dia berdiri dengan cepat, sehingga kami mengira bahwa dia akan lepas, maka kami berkata, 'Siapa kamu? ' Dia menjawab, 'Aku adalah Dajjal, aku akan menginjakkan kakiku ke semua penjuru bumi, kecuali Makkah dan Taibah.”

Maka Rasulullah saw bersabda: "Aku khabarkan berita gembira ini wahai orang-orang Muslim, (Kota Madinah) ini adalah Taibah yang tidak akan dimasuki oleh Dajjal." [26084]

Artikel Popular